جویای کار پاره وقت

افراد زیادی جویای کار پاره وقت هستند؛ممکن است دانشجویی باشید که مایل است در کنار تحصیل شغلی هم داشته باشد و جویای کار پاره وقت دانشجویی است یا خانمی که ...